İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görev ve yetkileri belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Üniteleri ile Çalışma Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelik ile Başkanlığın yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesi, hizmet ünitelerinin vazife ve yetki alanlarının belirlenmesi ve teşkilat yapısına ait adap ve asıllar düzenlendi.

Buna nazaran, Bakanlığa bağlı, merkezi Ankara’da bulunan merkez teşkilatından meydana gelen Başkanlık, lider ve iki lider yardımcısı ile hizmet ünitelerinden oluşacak.

İklim Değişikliği Başkanlığının misyonlarının belirlendiği yönetmeliğe nazaran, Başkanlık, global iklim değişikliği, ozon katmanının incelmesi ile ilgili önlemlerin alınmasına ve plan, siyaset ve stratejilerin belirlenmesine ait çalışmaları, kalkınma planlarını dikkate alarak yapacak.

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, denetim etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel siyaset belirleme çalışmalarını gerçekleştirecek Başkanlık, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmakla vazifeli olacak.

Başkanlık, iklim değişikliğine ait milletlerarası müzakere süreçlerini takip edecek, memleketler arası kuruluşlar ve mukaveleler kapsamında iklim değişikliğine yönelik Bakanlığın misyon ve yetki alanına giren hususlarda ülkenin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlayacak.

Net sıfır emisyon gayesi ve döngüsel iktisat unsuru doğrultusunda iklim değişikliği ile çaba ve yeşil kalkınma siyasetlerini belirleyecek olan İklim Değişikliği Başkanlığı, strateji ve aksiyon planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapacak ve Uyum Konseyine sunacak.

Başkanlık, ulusal, mahallî ve sektörel iklim değişikliğine ahenk gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak, bu alanda aksiyon planlarını izleyecek, kıymetlendirecek ve raporlayacak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK, RİSK HARİTALARI HAZIRLAYACAK

İklim değişikliğinin tesirlerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapacak ve risk haritaları hazırlayacak İklim Değişikliği Başkanlığı, tesis, faaliyet yahut dal düzeyinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ait metot ve asılları belirleyecek, gerekli kontrol ve yaptırımları uygulayacak.

Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere, piyasa temelli sistemler ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapacak, adap ve asılları belirleyecek, gerekli kontrol ve yaptırımları uygulayacak Başkanlık, sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi ve öbür karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin idaresini sağlayacak.

Ayrıca Başkanlık, misyon alanına giren mevzularda, Avrupa Birliği müktesebatının ahengine ve Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapacak, bu alandaki projeleri yürütecek, koordine edecek ve izleyecek.

Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma amacı doğrultusunda modelleme çalışmaları yapacak ve yaptıracak olan Başkanlık, iklim değişikliği ile çaba kapsamında ulusal ve milletlerarası projeler hazırlayacak ve uygulayacak.

Resmi Gazete’de Başkanlığın hizmet üniteleri olan İklim Müzakereleri ve Milletlerarası Siyasetler Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliğine Ahenk ve Mahallî Siyasetler Dairesi Başkanlığı, İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı, Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Siyasetleri Dairesi Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İdare Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla Bağlar Müşavirliğinin misyon alanları da belirlendi.